Privacystatement Searchtrends Holding B.V

Privacystatement Searchtrends Holding B.V.Searchtrends Holding B.V. gevestigd aan Schermerweg 43 kamer 6 1821BE Alkmaar is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adres: Schermerweg 43 kamer 6 1821BE Alkmaar

Telefoon: 024- 750 37 80

Persoonsgegevens die wij verwerken

Searchtrends Holding B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze openbaar publiceert (of laat publiceren) op internet, u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt of derden opdracht heeft gegeven deze op deze website te publiceren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@searchtrends.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Searchtrends Holding B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:– Bezoekers de bedrijven en diensten te laten vinden die zij zoeken via onze zoekmachine of zoekmachines van derden, door het tonen van openbare gegevens van deze bedrijven of diensten. – Het afhandelen van uw betaling– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten– Om goederen en diensten bij u af te leveren– Searchtrends Holding B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

earchtrends Holding B.V. bewaart uw persoonsgegevens om deze op internet te publiceren. Niet openbare gegevens als bankrekeningnummers, btwnummers (deze zijn vaak ook te herleiden naar een persoon) en namen contactpersonen met wie wij zaken doen worden uiteraard niet gepubliceerd.

Searchtrends Holding B.V. voert een regelmatige controle uit van de adressen die op de websites gepubliceerd zijn. Als er te lang geen contact met de klant is geweest worden de gegevens verwijderd. Een periode van drie jaar is redelijk omdat het om bedrijfsgegevens gaat en deze gegevns voor het bedrijf zer belangrijk zijn voor het verwerven van nieuwe klanten.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

•OpdrachtenZolang wettelijk verplicht is en daarna zolang er binnen een periode van 3 jaar contact met de klant is geweest. Doel is om bezoekers van de website relevantie bedrijven te laten vinden.

•OffertesGedurende een periode van 3 jaar zolang er binnen een periode van 3 jaar contact met de klant is geweest. Doel is om bezoekers van de website relevantie bedrijven te laten vinden.

•Aanvraag via contactformulier zonder dat er een offerte gevraagd wordtGedurende een periode van 3 jaar zolang er binnen een periode van 3 jaar contact met de klant is geweest. Doel is om bezoekers van de website relevantie bedrijven te laten vinden.

•Verzamelen ip-adressen en opgevraagde pagina’s/bestanden/plaatjes op websiteDe ip-adressen worden na 3 maanden verwijderd. Het bewaren is nodig ter beveiliging en bereikbaar houden van de website.

Geautomatiseerde besluitvorming

Searchtrends Holding B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die wordengenomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Searchtrends Holding B.V.) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Searchtrends Holding B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Searchtrends Holding heeft nooit en zal nooit haar bedrijfsgegevens verkopen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Searchtrends Holding B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websiteen uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Searchtrends Holding B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@searchtrends.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Searchtrends Holding B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Searchtrends Holding B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofdewijziging tegen te gaan. Wij hebben onze website daarom bijvoorbeeld ook beveiligd door gebruik te maken van https. Searchtrends Holding heeft beschermende maatregelen genomen om ervoor te zorgendat de gepubliceerde informatie op haar websites niet zomaar door een bot verzameld kan worden met uitzondering van de zoekmachine van Google. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met avg@searchtrends.eu

Google Places

De website maakt gebruik van de Google Places API van Google. Voor meer informatie over hun privacypolicy: https://policies.google.com/privacy. De Google Places API is nodig om de locatie/omgeving van het bedrijf weer te geven en eenvoudig een routebeschrijving te kunnen openen. Versie A1.0, Copyright 2021, Searchtrends Holding bv (met uitzondering van de standaard gegenereerde teksten)